حق مسلم ما

دی ۲۴، ۱۳۹۱

من دکتر سید محمود را دوست دارم اما نظرم به نظر آنقی نزدیکتر است !