حق مسلم ما

دی ۲۱، ۱۳۹۱

اینطوری هم میشه سر به سر مهمانان تلویزیونی گذاشت !

سه دقیقه برنامه طنز زیر را ببینید و بگوئید کدام قسمتش خوشگلتر بود !!!