حق مسلم ما

آذر ۲۳، ۱۳۹۱

پوتین از ماندن بشار قطع امید کرد !

روسیه : شاید اسد برود

.