حق مسلم ما

آبان ۱۸، ۱۳۹۱

بعضی از یک سگ کمتراند !

اسم بعضی ها اشتهای این سگ را کور میکند ! ببینید.