حق مسلم ما

آبان ۲۳، ۱۳۹۱

محمود نتوانست به اوین برود , اما صادق امروز یا فردا میرود !

با این حرفهایی که آقای صادق زیبا کلام زدند حتما به زندان اوین خواهند رفت . خودتون ببینید !