حق مسلم ما

آبان ۱۱، ۱۳۹۱

کدامیک را بر دیگری ترجیح میدهید ؟

کمتر از یک روز تا روزانتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است
 به کاندیدای مورد نظر خود رای دهید 
کافی است روی عکس نامزد مورد نظر خود کلیک کنید