حق مسلم ما

آبان ۱۱، ۱۳۹۱

اولین فاحشه خانه رسمی توسط حضرت ابراهیم و همسرش سارا راه اندازی شده است !

بنای ادیان ابراهیمی از جمله اسلام بر شیادی و دروغ و حماقت ساده دلان استوار است.امت این ادیان کسانی هستند که دوست دارند گول بخورند و با ریسمان پوسیده این شیادان ته چاه بروند.کاریش هم نمیشود کرد. تا خر در جهان است مفلس در نمی ماند.ملایان این ادیان خیلی بهتر از مقلدینشان زندگی میکنند..
دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است !