حق مسلم ما

مهر ۱۳، ۱۳۹۱

قاتلان معاصر فرزندان ایران زمین !

شما کثافتهای قاتل , تا ابد در لیست تروریستی مردم ایران باقی خواهید ماند ! 
هر دوی شما لجن ها قاتل مردم بیگناه ایران هستید
تف بر مریم - تف بر سید علیمنابع مالی و جایگاه سیاسی مجاهدین خلق  نوشتۀ رضا تقی زاده