حق مسلم ما

آبان ۰۲، ۱۳۹۱

اگه قطع نکنی مرد نیستی !


به گزارش خبرگزاری رویترز، رستم قاسمی خطاب به کشورهای غربی گفت: «اگر به افزایش تحریم‌ها ادامه بدهید ما هم صادرات نفت مان به دنیا را قطع می‌کنیم».


گفتگوی جمشید زند با مهرداد عمادی در مورد تهدید رستم قاسمی ( بشنوید)

حق مسلم ما : اگه قطع نکنی مرد نیستی ! جون مادرت صادرات نفت از جمهوری اسلامی را قطع کن اگه راست میگی !