حق مسلم ما

مهر ۱۰، ۱۳۹۱

صرافی امام زمان در خدمت امت اسلامی !

تنها صرافی معتبر ایرانی که تا هر میزان ارز بخواهید به نرخ دولتی به شما میدهد . نرخ برابری ارز برای سه شنبه 11 مهر - 2 اکتبر -  تهران خیابان پاستور جنب ...

make a gif

فقط امروز ششصد خمینی به یک افغانی می ارزند !