حق مسلم ما

شهریور ۲۲، ۱۳۹۱

هدف اصلی از گفتمان فدرالیسم در ایران چیست ؟

آنها که این روزها از فدرالیسم سخن میگویند و به بهانه حمایت از یک قوم و طایفه حرفهای پرطمطراق میزنند هدفی ندارند جز اینکه ایران را به شش کشور مستقل تقسیم کنند .
همانگونه که در طرح زیر می بینید 
حرمستان به مرکزیت امام رضا  بوجود خواهد امد با حکومتی شبیه عربستان
آذرستان به مرکزیت دریاچه بوجود خواهد امد با حکومتی مشابه آذربایجان
کردستان به مرکزیت کردانه بوجود خواهد آمد با حکومتی مشابه کردستان عراق
فقرستان به مرکزیت تفتان بوجود خواهد آمد با حکومتی مشابه افغانستان
اویلستان به مرکزیت چاه بوجود خواهد آمد با حکومتی مشابه بحرین
طهرانستان به مرکزیت قمبلعظیم بوجود خواهد آمد که در حقیقت همان جمهوری اسلامی سابق خواهد بود