حق مسلم ما

شهریور ۲۹، ۱۳۹۱

چقدر ما مردم ابله و بیسواد هستیم ! که تلویزیون ملی این چیزها را برایمان پخش میکند

باید شاشید به اون امام زمانی که شما از او حرف میزنید !