حق مسلم ما

شهریور ۱۳، ۱۳۹۱

رفتار مردان اهل بیت عصمت و طهارت با زنان ایرانی !

سی و چند سال از حکومت عدل علی و دولت امام زمان در سرزمین ایران میگذرد ! شکل شهرها عوض شده و قیافه اتومبیلها همچنین , ساختمانها بلند تر و معابر بهبود یافته اند .
اما آنچه بدتر شده و به وضع فجیع رسیده , تاثیر فرهنگ اسلامی بر مردم و مخصوصا مردان ایرانی است . خمینی و شرکا در این سی و چند سال تمام سعی و تلاششان بر این بوده تا از مردان ایران , امت اهل بیت عصمت و طهارت بسازند . این کار را هم خیلی خوب انجام داده اند و موفق شده اند . زن ستیزی و آزار و اذیت کردن زنان و دختران در فرهنگ اسلامی اولین درس مکتب امام زمانی است . مطابق فرهنگ اسلامی زن اثاث المطبخ مرد , عروسک سرگرمی او و دایه فرزندان است و دگر هیچ ! آنچه میخواهید با او بکنید که شرعا بلا اشکال است و این سنت ائمه اطهار است !