حق مسلم ما

مهر ۰۵، ۱۳۹۱

آیت الله وحید خراسانی : فاطمه فاحشه و محمد ولدالزنا است !

آیا به عقل انسان امروزی سازگاره که خدا بیاد زنی را حامله کنه که فرزند آن زن بخواد انسانهای دیگه را هدایت کنه ؟ و در ثانی وقتی که شخص ولد الزنایی مانند عیسی(به تعبیر خراسانی) نوید دهنده احمد و دین او یعنی اسلام باشد تکلیف آن دین هم مشخص است و فاطمه , فاحشه و محمد ولدالزناست !
دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است