حق مسلم ما

شهریور ۱۹، ۱۳۹۱

عوامل اصلی ورشکستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا با شکمی سیر به آینده توله های خود می اندیشند !

به این عکس نگاه کنید !
گربه های نمک به حرام و بی چشم و رویکه با حماقت ما مردم ایران , امروز به شیران شکم سیر تبدیل شده اند و در ویلاهای میلیون دلاریشان در اروپا و آمریکا چشم به آینده توله هایشان دارند !