حق مسلم ما

مرداد ۲۰، ۱۳۹۱

یک بچه چهارده ساله ریاست عالیه سازمان ورزش !روی تصویر زیر کلیک کن تا بهتر به عمق فاجعه پی ببری ! 
بعد هم عکس زیر را به دوستانت ایمیل کن
بیخود نیست فسیلان شاهپرست دنبال این هستند که دوباره یک دولت مطلقه شاهنشاهی در ایران بر پا کنند ! تا هر چه میخواهند به یک بچه دیکته کنند . !!!! بیدار شویم