حق مسلم ما

مرداد ۲۰، ۱۳۹۱

پاچه خوار ترین مجری ورزشی شبکه دو ! با استدلال عجیبش فاتحه خوند به معظم اله ؟

وقتی به صحبت های این اطلاعاتچیان لباس شخصی که امروز در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی کار میکنند , گوش کنیم ! نتایج شگفت انگیزی میگیریم . به ویدیوی دو دقیقه ای زیر نگاه کنید .... حالا میشه استدلال کرد !!!! 


 بعبارت دیگر ورزش کاران ایرانی که حذف شدن ضعف ، ناتوانی ،حقارت سران کشور و مذهبشون رو به اثبات رسوندن . آمریکایی ها , انگلیسی ها  و چینی ها که مدال درو می کنند وضعشون چطوره از لحاظ ایمان و نماز روزه؟ نگاهی به جدول مدالها بنداز بعد پاچه خواری سید علی کن !