حق مسلم ما

مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

آیا یک جمهوری خواه معتقد به صندوق رای , میتواند از سایت آزادگی انتقاد کند ؟

یا با ما یا با هیچکس دیگه !