حق مسلم ما

خرداد ۲۹، ۱۳۹۱

توزیع شیرینی جلو سفارت عربستان در تهران

بمناسبت  مرگ ولیعهد عربستان در سوئیس
مسلمان شیعه یعنی این !