حق مسلم ما

تیر ۰۱، ۱۳۹۱

این پرچم کجاست ؟ پرچم کدام کشور است ؟

طرفداران مشروطه سلطنتی در استکهلم سوئد با این پرچم به تظاهرات 30 خرداد 91 آمده بودند با شعار اتحاد !...؟ .... اتحاد

پرچم شیر و خورشید ایران این شکلی است