حق مسلم ما

تیر ۰۲، ۱۳۹۱

گشت ارشاد , ویژه جمع آوری آقازاده های سران فتنه و جریان انحرافی

به هر حال آقازاده ها باید با بقیه مردم یه فرقی داشته باشند !
آقازاده / ضعیفه زاده  هم نشدیم که با این ماشین ما رو از تو خیابون جمع کنند .