حق مسلم ما

خرداد ۰۵، ۱۳۹۱

سیاهان سفید ندیده و سفیدان سیاه ندیده !

اینطوری نگاه نکنید اینا هم آدم اند