حق مسلم ما

فروردین ۲۷، ۱۳۹۱

قلاده های طلا یا افسار ولایت ؟

مصاحبه خانم علینژاد با تلویزیون   VOA در مورد فیلم قلاده های طلا !
محمد رضا  بی شرفی نیا و امین  بی حیایی  را بعنوان وطن فروش معرفی کنیم ! فیلم هایشان را تحریم کنیم !