حق مسلم ما

اسفند ۲۲، ۱۳۹۰

خشونت غرب کافر برای حاجی فیروز , و رافت اسلام شیعه برای بابانوئل !


رفتار پلیس مهرورز در جهان اسلام و مهد تشیع با حاجی فیروز
رفتار پلیس کافر با بابانوئل در غرب وحشی
و اینچنین است که بابانوئل برای بچه ها کادو می آورد اما حاجی فیروز گدایی میکند !