حق مسلم ما

اسفند ۱۷، ۱۳۹۰

آنها و اینها برابرند !

آنها که سی سال قبل با لباس زنانه و با حمایت یک سازمان تروریستی  شبانه از مردم فرار کردند تا عزیز دل سردار قادسیه شوند و اینها که در تاریکی شب با رای خود از مردم فرار کردند تا عزیز دل ولایت شوند برابرند !
آنها و اینها رای میلیونی مردم پشت سرشان بود ! آنها و اینها مردم را فروختند تا دنیای خویش را بخرند ! آنها و اینها به مردم و اعتماد مردم تف کردند ! آنها و اینها مردگانند و ما ملت ایران مرده شور ! آنها و اینها ...!

وقتی دفترچه خاطرات این دو را ورق میزنیم ! به یک نتیجه میرسیم . گور پدر مردم