حق مسلم ما

دی ۲۷، ۱۳۹۰

آیا در انتخابات فرمایشی شرکت می کنید ؟

تصویر زیر گویاست , پاسخ دو هنرمند در دو زمان متفاوت , قابل تامل است
یکی با پوشیدن و دیگری با کندن