حق مسلم ما

دی ۱۱، ۱۳۹۰

کسانی که قبل از انتخوابات , اسامی آنها در صدر منتخبین رهبری قرار دارد.

تصاویر زیر مربوط به تعدادی از برادران قاچاقچی , غارتگران بیت المال , متجاوزان جنسی و ناقضان حقوق بشر است که برای انتخواب مجدد در دوازدهم اسفند نود و راه یافتن به مجلس شورای اسلامی , قبل از برگزاری انتخوابات از مقام معظم رهبری تائید انتصاب مجدد خود را گرفته اند .