حق مسلم ما

دی ۰۹، ۱۳۹۰

با شرکت در انتخابات پیش رو حماقت خودمان را به رخ جهانیان بکشیم