حق مسلم ما

آذر ۲۴، ۱۳۹۰

قابل توجه کسانی که میگویند تحریم ها اثر نداشته !

تحریم ها به این صورت بر سفره مردم اثر میگذارد ! خوب به این عکس نگاه کنید .!
حالا تصور کنید بر مردم عادی چه گذشته است