حق مسلم ما

دی ۰۸، ۱۳۹۰

پیام تصویری ندا آقا سلطان از دیار باقی !

...در انتخابات شرکت نکنید . اگر شرکت کردید نپرسید رای من کجاست . اگر پرسیدید ... جواب شما را با گلوله ....

gif animator