حق مسلم ما

آذر ۱۸، ۱۳۹۰

هدیه یاران محمود احمدی نژاد به طرفداران پرسپولیس

امروز 18 آذر است و دربی پرسپولیس و تاج تمام شد و نتیجه اش اعلام شد . ولی نمی دانم چرا حالم خراب است . کمی سردرد و کمی ناراحتی و بی حوصلگی . امروز معنی فوتبال کثیف و فوتبال سیاسی معلوم شد . 
حالم بد است نه بخاطر باخت از تاج , حالم بد است که این پرسپولیس افتاده دست یه پاسدار بچه ها ئیکه از غلمان فقه شیعه در اومدن . دیروز برای محمود احمدی نژاد تبلیغ کردند و امروز با احساسات بیش از 40 میلیون بازی میکنند .
استیلی و این رویانیان نمایندگان ویژه محمود احمدی نژاد در پرسپولیس هستند و پاداش خوش خدمتی هایشان را میگیرند .
ننگ بر فوتبال سیاسی , تف بر فوتبال کثیف سرداران آلت بدست متجاوز .