حق مسلم ما

آذر ۱۲، ۱۳۹۰

بیانیه تصویری دختران آزادگی بمناسبت تظاهرات 16 آذر
16 آذر
تو اگر برخیزی ... من اگر برخیزم ... همه برمی خیزند
تواگر بنشینی ...من اگر بنشینم ...   ...