حق مسلم ما

آذر ۰۷، ۱۳۹۰

امام سجاد و امام باقر با شلوار لی , کفش ملی و شال سبز در ایران

احترام یا بی احترامی به امامان شیعه
شاید هم استفاده ابزاری از دین و احساسات مردم 
جهت کسب درامد نامشروع
با جمع آوری اعانه از مردم احساسی ایران 

اینها دو نفر بودن  ،  واحد شمارش شتر هم نفر است