حق مسلم ما

آبان ۲۲، ۱۳۹۰

آغاز راند سوم : نمیر المومنین و عزراعیل


حال عمومی نمیر المومنین احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دیروز در جلسه ماهانه تشخیص مصلحت نظام که به ریاست رفسنجانی برگزار شد یه طور ناگهانی نا مساعد اعلام شده و به بیمارستان منتقل می شود ، به گفته نزدیکان آقای جنتی به دلیل ضعف جسمی وبالا بودن سن مشکل تنفسی داشته است .