حق مسلم ما

مهر ۱۳، ۱۳۹۰

خداوند چگونه در برنامه زنده تلویزیونی , زن دروغگو را سرجایش می نشاند ؟


وقتی یک زن با وقاحت تمام در برنامه زنده تلویزیون دروغ میگوید .
خدا هم اینطوری حقش را می دهد .