حق مسلم ما

مهر ۲۰، ۱۳۹۰

آگهی استخدام تروریست !

بعد از دستگیری چند تروریست ثابت و سیار توسط ماموران آمریکای جهانخوار صورت گرفت


منصور ارباب سیار تروریست سیار بود