حق مسلم ما

مهر ۱۲، ۱۳۹۰

آیا می دانید " کش ندادن " چه عنصری است ؟

فقط بسیجیان می فهمند و بس - به این تصویر نگاه کنید


کسانی که جای خالی را پر کنند , یکعدد نقی نامه نوشته مقام عظمی ولایت دریافت میکنند