حق مسلم ما

مهر ۰۸، ۱۳۹۰

زنان عمارت النساء و خواجه دربار رهبری

اینها زنان خیابانی نیستند , اینها زنان عمارت النساء هستند که در کنار خواجه دربار عکس یادگاری گرفته اند
عمارت النساء ساختمانی در کنار بیت رهبری است , که درآن معشوقه های سید علی زندگی میکنند
مسئولیت این ساختمان با خواجه دربار و عادل بیت است