حق مسلم ما

شهریور ۲۸، ۱۳۹۰

نصب پوستر احمدی نژاد در پر رفت آمد ترین نقطه نیویورک

در آستانه ورود دکتر محمود احمدی نژاد به نیویورک , پوسترهای دکتر را در روی ساختمانهای سبز نصب کرده اند .
در این تصویر احمدی نژاد دست یاری و کمک رسانی به سمت مردمی دراز کرده که تحت فشار هستند .
در عکس زیر بخوبی این تصویر محمود را می بینید .
باز هم بگین جمهوری اسلامی در آمریکا کار تبلیغاتی نمی کند .
آلبوم های دیدنی و خواندی