حق مسلم ما

شهریور ۱۱، ۱۳۹۰

دو آگهی در یک شهر ! ...... ؟


ساعت سقوط دیکتاتورها !