حق مسلم ما

مرداد ۲۲، ۱۳۹۰

کاندیداهای جریان انحرافی برای انتخابات اسفند معرفی شدند


دبیر کل حزب جریان انحرافی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی رسما اسامی نامزدهای حزبش را برای رقابت در انتخابات اسفند ماه آینده در اختیار رسانه ها گذاشت . اسفندیار منحرف گفت امید وارم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی بیش از 99 درصد کرسی های مجلس را بدست آوریم . او اضافه کرد این اسامی نامزدهای انحرافی حوزه تهران است و نامزدهای سایر شهر ها با گذشت زمان و نزدیک شدن به زمان انتخابات اعلام خواهیم کرد . نامبرده با بیان اینکه سعی داریم منحرف ترین ها را از حزب جریان انحرافی به مردم معرفی کنیم گفت حزب فتنه در انتخابات پیش رو رقیب ما نیست .

1- قدرت الله بمالعیال ..........................................21 - بهمن یار منحرف ( برادر دبیر کل حزب )
2- سید روح الله ورپا شاش......................................22 - رضا عرقسازقمی
3-
محمد علی بیضه پرست خراسانی ....................23- محمود اشرارزاده
4- آلت الاسلام سید حسینعلی نباتی خوش باسن ........24 - هادی وافوربدست
5-
خدیجه هر شب تسلیم .........................................25 - زهرا صیغه زاده
6-
علی منقردار جنس فروشان .............................26 - الیاس قمارباز اصل
7-
عشرت هرجازاده شبانه .................................27 - سید ابراهیم مقعد داران
8- محمد سایبری بی ولایت ................................28 - حسن اسطرلاب نژاد
9-
زینب خوشخوابزاده ترگل ...............................29 - نفیسه مجلسگرم کن
10-
عشرت هرجازاده شبانه ...............................30 - نقی معتادکن خبره
11- رسول رمالزاده مهجور ................................31 - پری کاباره دار آرادان
12- صدیقه تنفروش تهرانی ................................32 - احمد رضا آلت بدست
13- سید امین الله تاس ریزان ..............................33 - میثم امامکش
14- محمد جعفر مالخر ......................................34 - زهرا خوش رقص مسلمان
15- وحیده فراخ فرج ........................................35 - حسینعلی چاقوزن زنجانیزاده
16- زهرا سوگلی اصل امام ................................36 - کبری کاندومدوست باحال
17- محمد باقر تخمه خر ....................................37 - محمد علی کون بزار
18- محمد رضا تارزن .......................................38 - آلت الاسلام سید علی بچه باز
19- محمود مطرب نژاد .....................................39 - حمید رضا نوره فروشان گرمابه
20- اکبر بچه پرست .........................................40 - سید رضا همیشه آماده

آلبوم های دیدنی و خواندی