حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۰

هفت اجنه مشهور ایران

از عجایب هفتگانه ایران وجود هفت جن رسمی و شناسنامه دار در کشور است . امید است این اجنه و شیاطین نتوانند بر مردم ایران آسیب برسانند . آیا با دیدن این تصاویر واقعی باز هم اعتقاد دارید جن وجود ندارد ؟ رمال و رمالی وجود ندارد ؟ میگویند اجنه از رنگ سبز می ترسند , فلذا با دیدن اجنه کافی است سه بار با صدای بلند بگوئید سبزم .
هفت جن بزرگ ایران مطابق تصاویر زیر عبارتند از
محمود ( شعیب بن صالح ) - سید علی ( سید خراسانی ) - فاطی ( فاطی هزاره سوم ) - اسفندیار ( مار گیر ) - احمد ( بازمانده کشتی نوح ) - محمد ( چخان ) - تقی ( رمال )