حق مسلم ما

فروردین ۲۹، ۱۳۹۰

یک مرد موفق ایرانی

واقعا به این مرد باید تبریک گفت !حیف که در فرهنگ اسلامی ایرانی کمک به همسر و دوست داشتن همسر را زن ذلیلی تعبیر میکنند . به امید آزادی و رهائی فرهنگ اصیل ایرانی از فرهنگ واپسگرا و زن ستیز اسلامی .