حق مسلم ما

فروردین ۱۲، ۱۳۹۰

آیا حریت افغانها نقطه دار شده است ؟

وقتی انسان روی عکس زیر کلیک کند , تازه می فهمد چگونه حریت بعضی ها نقطه دار میشود

بیسوادی منشاء تمام گرفتاری ها در افغانستان است
بنیاد گرائی اسلامی در افغانستان بیداد میکند
از حریت تا خریت فقط یک نقطه فاصله است