حق مسلم ما

دی ۲۲، ۱۳۸۹

بعد از سی سال , یکدهم برابر است با چهارده و سی صدم . و این معجزه اسلام است

واقعا اقتصاد مال خر است
بعد از سی سال حکومت اسلامی و اجرای اقتصاد اسلامی
به این معجزه میرسیم که
14.30= 0.10
و این یعنی اقتصاد مال خر است


امام خمینی : اقتصاد مال خر است