حق مسلم ما

دی ۱۱، ۱۳۸۹

آیا شجاعت مردم بولیوی از امت اسلامی ایران بیشتر است ؟
اوو مورالس، رييس جمهوری بوليوی، از برنامه حذف يارانه های مواد سوختی در اين کشور منصرف شد.
يک هفته قبل، رئيس جمهوری بوليوی، دستور داد تا يارانه سوخت حذف شده و قيمت سوخت رد اين کشور واقعی شود. اما اين دستور با ناآرامی ها، اعتراض های خشونت آميز و اعتصاب های گسترده ای در بوليوی همراه شد.
قيمت بنزين پس از دستور آقای مورالس هفتاد درصد افزايش يافته بود.
در يک هفته گذشته، کارکنان امور حمل و نقل بوليوی و نانوايان اين کشور، دست به اعتصاب نامحدود زدند به طوری که ارتش مجبور به تهيه و فروش نان شد.
رييس جمهوری بوليوی اعلام کرده بود که تدابيری در نظر خواهد گرفت که افزايش قيمت سوخت، بر زندگی مردم بوليوی که عمدتا فقير هستند، تاثير منفی نگذارد.


در یک هفته گذشته زنان و مردان ( امت اسلامی ) جلو بانکها تجمع کردند تا به مانند گدایان مبلغ چهل هزارتومن یارانه از حساب دولت مهرورز بگیرند .

***********
******
***
درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت. بی عرضگی را صبر. و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند" گاندی".
درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت.بی عرضگی را صبر.و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند"گاندی".