حق مسلم ما

آذر ۱۴، ۱۳۸۹

از علی تا علی ......... از ( ع ) تا خامنه ای !هیچ فکر کرده اید اگر حضرت علی ( ع ) این روزها زنده بود و حکمران ایران بود چه میکرد . آیا شباهت هایی بین حکومت اسلامی سید علی خامنه ای و امام علی ( ع ) وجود دارد ؟
آیا اهل مطالعه کتب تاریخی هستید ؟

مطالبی را در زیر می آورم با ذکر منبع . خواندنش خالی از لطف نیست .
در زمان خلافت (حضرت علی )مردم استخر بار دیگر سر به شورش برداشتند و این بار (عبداله بن عباس)به فرمان(حضرت علی )شورش توده ها را در سیل خون فرو نشاند. در همین هنگام مردم کرمان وفارس نیز قیام کردند و عمال خلیفه وقت یعنی (حضرت علی )را از شهر بیرون راندند و حضرت علی برای خاموش کردن طغیان توده ها (زیاد ابیه)را بسوی فارس و کرمان فرستاد و او در فرو نشاندن شورش از هیچ جنایتی فرو گذار نکرد .بطوریکه او را انوشیروان دوم نامیدند (زیاد بن ابیه)یکی از خونخوار ترین حکمرانان زمانش بود بطوریکه همه مورخین اسلامی از نظر قساوت و جنایت نا او را در کنار حجا ج بن یوسف و عبید اله بن زیاد(پسرش)ذکر کرده اند..(فارسنامه/ص 136)اسلام شناسی(علی میر فطروس)چاپ نهم /آمریکا)

شعار(( انما المومنون اخوه))و یا لا اکراه فی الدین ))البته مانع آن نبود که حضرت محمد "پیروان مذهاب دیگر(اهل کتاب کتاب)را بجرم نپذیرفتن اسلام یکجا سر نبرد.بطوریکه در مورد (بنی قریظه)پس از جنگ و تسلیم شدن مردم این قبیله دستور داده شد 900نفراز جوانان و مردان (بنب قریظه)را سر بریدند و اموال و دارایی مردم این قبیله و زنان و کودکان آنان را را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کرد.(طبری"یاد آورمیشودکه :پیغمبر بگفت تا در زمین گودالها بکندندو حضرت علی و زیبردر حضور پیغمبر گردن آنها را زدند.
در این گونه جنگها اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دارپرهیز نمی کردند و این البته دستور قران بود.
منابع :نفایس الفنون_شمس الدین محمد آملی/ص 321/))منتخب التواریخ /حاج محمد هاشم خراسانی/ص 54/پرتواسلام/احمد امین/جلد1/ص 117/)تاریخ طبری/جلد 3/ص 1088/1091/)
تاریخ طبری جلد 3/ص/1093)
سوره نسا/آیه 24
اسلام شناسی (علی میر فطروس چاپ نهم/آمریکا)ص/
3