حق مسلم ما

آبان ۱۴، ۱۳۸۹

خودروهایی که بجای بنزین , مثل ملایان جو میخورند


صبح روز 4 آبان ماه (سه شنبه ) يك دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي واحد نوشهر و چالوس در اعتراض به كمبود مقدار بنزين با خر از نوشهر تا دانشگاه چالوس آمد و خر را جلوي دانشگاه پارك كرد . اين كار با اعتراض حراست دانشگاه مواجه شد و بعد از شلوغ شدن وي را بازداشت نمودند . تا اين ساعت هيچ خبري از وي گزارش نشده است .