حق مسلم ما

مرداد ۳۰، ۱۳۸۹

شیوا نظر آهاری در سایه اعدام

ملایان این نمایندگان امام زمان در جهان , این فرزندان خلف شیعه در کائنات
میخواهند شیوا نظر آهاری را اعدام کنند
میگویند او محارب است