حق مسلم ما

مرداد ۲۶، ۱۳۸۹

دختران ایرانی با عمامه آخوندی فوتبال بازی میکنند


مسابقه دختران جمهوری اسلامی با دختران ترکیه !
عمامه بر سر دختران نگون بخت ایرانی نشانه تحقیر زن و فرهنگ پست اسلام است

.